Projecten

 • Spoorzoompark

  Aanleggen van een park in de wijk Overvecht. Het werk omvat het grondwerk, aanleggen van voet en fietspaden, het bouwen van een betonbrug, en het inrchten van het park met beplating en meubilair. Opdrachtgever: Gemeente Utrecht     ...

  lees meer »
   
 • Bethunepolder

  Grondverzet en waterbouwkundige werken t.b.v. de herinrichting van de Bethunepolder. Opdrachtgever: Waternet     ...

  lees meer »
   
 • Groene As-verbinding Osdorperbovenpolder

  Het aanleggen van een groene verbinding waarbij de natuurwaarde wordt verhoogd. Specifiek gaat het om het aanleggen van watergangen met rietkragen, eilanden en graslanden. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam     ...

  lees meer »
   
 • Fietsenstalling Gemeente Zeist

  Langs de Utrechtse weg worden twee fietsenstallingen geplaats. Dit project bevat grondwerk, rioleringswerk en plaatsing van fietsenstallingen. Opdrachtgever: Gemeente Zeist     ...

  lees meer »
   
 • Stichtse Rijnlanden Kamerik West + Oost

  Hoogwatervoorziening Peilgebied Kamerik West en Oost. Omdat het land in Kamerik zakt komt het land onder water te staan. Om dit te voorkomen moet het water omlaag. Echter de boerderijen in de omgevening zullen bij lager water weg zakken, omdat deze op houte palen gebouwd zijn. Om dit te voorkomen worden om de boerderijen dammen in de sloten geplaatst zodat het water om de boerderijen hoog kan blijven ...

  lees meer »
   
 • Waterliniepanorama A15 Vuren

  Deze opdracht is onderdeel van de Nieuwe Hollandse waterlinie en het onderdeel is de aanleg van een Waterliniepanorama aan de A15. Hoofdzakelijk wordt er veel grondverzet gedaan ten behoeve van de constructie van dijken en watergangen. Daarnaast worden coupures van Cortenstaal gemaakt en wordt een terreininrichting waargemaakt. Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied     ...

  lees meer »
   
 • Gemaal De Schans Amersfoort

  Het vernieuwen van gemaal de Schans te Amersfoort. Het oude gemaal wordt gesloopt en een nieuwe komt hiervoor in de plaats. OPdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe     ...

  lees meer »
   
 • BOBM-polder Dienst Landelijk Gebied

  De aanleg van een polder langs de A6 te Naarden. Het terrein wordt opnieuw ingericht waarbij dammen, bruggen, sloten, rietpercelen en paden worden aangelegd. Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied     ...

  lees meer »
   
 • Rioolwerk Bunschoten

  Het vervangen van riolering in en het herstraten van het Almareplantsoen, de Polstraat en de Oude haven te Bunschoten. Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten     ...

  lees meer »
   
 • Amstelkade/Amstelhoek

  De Amstelkade Langs de Amstel ter hoogte van Amstelhoek zakt ongeveer 2 centimeter per jaar. Momenteel is de dijk weer ernstig verzakt en moet deze opgehoogd worden. Hierbij moeten het oude wegdek en de oude fundering verwijderd worden en vervangen door lichtgewicht ophoogmateriaal en nieuw wegdek. Verder worden beschoeiingen vervangen, saneringen waar nodig en inritten aangepast op het nieuwe wegniveau.  ...

  lees meer »
   
 • Baggerwerk Maarssenveen

  Het onderhoudsbaggerwerk Looydijk te Maarssen omvat het baggeren van een watergang parallel aan de Looydijk. Verder worden onderhoudsbaggerwerkzaamheden aan de Wilgenplas verricht. Dit betreft de watergang parallel aan de Maarsseveensevaart. Opdrachtgever: Waternet     ...

  lees meer »
   
 • Natuurmonumenten NLFDF actie C5

  In dit project worden verspreid door Nederland diverse laagveen natuurgebieden, liggend in Natura 2000-natuurgebieden, in kwaliteit verbeterd door het nemen van diverse maatregelen als plaggen en verwijderen van bosopslag. Eén van deze gebieden betreft de Oostelijke Vechtplassen. Binnen de Oostelijke Vechtplassen zijn voor het projectgebied Kortenhoefse Plassen - Oostzijde (C5) de volgende maatregelen ...

  lees meer »
   
 • Natuurmonumenten NLFDF actie C7 & C10 vrijzagen oevers

  Het project Nieuw Life for Dutch Fens actie C7 & C10 betreft een kwaliteit verbetering van de meest waardevolle laagveengebieden van Europa.  Het project new Life for Dutch Fens heeft als doel dat een keur aan flora en fauna veel beter zal gaan floreren. In actie C7 en C10 ligt de focus op het vrijstellen van het Galigaan moeras, waardoor herstel en kwaliteitsverbetering ontstaat en het vrijstellen ...

  lees meer »
   
 • Haven van Huizen

  Verwijderen begroeiing eiland in de haven van Huizen. Het verwijderen en versnipperen van de bomen op het eiland. En het verwerken van de snippers. En tevens het riet op het eiland kort klepelen. Opdrachtgever: Staatsbosbeheer     ...

  lees meer »
   
 • Sanering Oostmaat Bunschoten

  De bodemsanering omvat het saneren van het terrein Oostmaat 13 en 23 te Bunschoten, inclusief de afvoer en verwerking van de verontreinigde grond, en het herstellen van het terrein en de bestrating.  Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten     ...

  lees meer »
   
 • Doorvaartbare stuw Kluut II

  In het gebied Kluut I en Kluut II wordt een stuw geplaatst om in de winter het water vast te houden, in de zomer wordt de stuw horizontaal gedraaid zodat kano's de stuw kunnen passeren. Opdrachtgever: Waternet     ...

  lees meer »
   
 • Beschoeiing Nieuweweg

  Vervangen van een beschoeiing aan de Nieuweweg. Door het plaatsen van een nieuwe beschoeiing wordt het in- en uitstappen vanuit een kano vergemakkelijkt. Opdrachtgever: Provincie Utrecht     ...

  lees meer »
   
 • Kleikist Nieuweweg

  De dijk tussen de Breukelveensche Plas en de Bethunepolder is lek door het verteren van de boomwortels. In de dijk graven we een sleuf welke we vullen en verdichten met dijkenklei. Opdrachtgever: Waternet     ...

  lees meer »
   
 • Aanpassen stuwen Betunepolder

  Door het verhogen van het waterpeil in de Bethunepolder wordt verdroging van de natuur in en rond de Bethunepolder tegen gegeaan. Hiervoor worden er 10 peilgebieden aangelegd met elk een eigen stuw. Opdrachtgever: Waternet     ...

  lees meer »
   
 • Raambestek Onderhoud aan Oevervoorzieningen

  Het werk omvat het vervangen van beschoeiingen met palenrijen, dakpannen, onderwaterbeschoeiingen, beschoeiingen met opgeklampte schotten, houten damwanden en het aanleggen van natuurvriendelijke beschoeiingen. Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vechte     ...

  lees meer »