Natuurmonumenten NLFDF actie C5

In dit project worden verspreid door Nederland diverse laagveen natuurgebieden, liggend in Natura 2000-natuurgebieden, in kwaliteit verbeterd door het nemen van diverse maatregelen als plaggen en verwijderen van bosopslag. Eén van deze gebieden betreft de Oostelijke Vechtplassen. Binnen de Oostelijke Vechtplassen zijn voor het projectgebied Kortenhoefse Plassen - Oostzijde (C5) de volgende maatregelen voorzien:
1. Het plaggen van verzuurd/gedegenereerd Veenmosrietland (3ha, 5-45cm diep) inclusief het verwijderen van moerasbos/opslag
2. Graven van een nieuwe watergang (l=220m)

Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten

Meer informatie